51cheji Companies

Cheji is a new energy vehicle service platform.

Headquarters: Nanjing, Jiangsu, China
Industry: Manufacturing