Guanxin Company

Guan Xin App is a neighbourhood mutual assistance social platform.

Headquarters: Asia-Pacific (APAC)